Algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden diensten en transacties door Vollegrond hierna: “Vollegrond”, gevestigd te Harderwijk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland, onder nummer 65100751.

Artikel 1 Definities:

1.1. Algemene Voorwaarden:  onderhavige algemene voorwaarden van Vollegrond
1.2 Opdrachtgever: de (rechts) persoon die aan Vollegrond opdracht heeft verstrekt tot uitvoering van de overeenkomen werkzaamheden;
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst komt tot stand door mondelinge of  schriftelijke bevestiging of bevestiging per elektronische mail van levering van één of meer producten of diensten van Vollegrond aan Opdrachtgever.
1.4 Producten en Diensten: producten en diensten waarvan de levering met Opdrachtgever uitdrukkelijk is overeengekomen in de overeenkomst.
1.5 Website: de door of ten behoeve van de Opdrachtgever gerealiseerde aanwezigheid op het internet of daarmee vergelijkbare infrastructurele voorzieningen, alsmede de daarin opgenomen of daaraan gerelateerde communicatie- en transactiemogelijkheden.

Artikel 2 Andere algemene voorwaarden

Battle of forms: bij strijdigheid van de algemene of bijzondere voorwaarden van de Opdrachtgever, prevaleren altijd de algemene voorwaarden van Vollegrond.

Artikel 3 Wijzigingen en meerwerk

5.1 De verbintenis tussen partijen betreft een “inspanningsverplichting”, aangezien  het bereiken van het beoogde resultaat vooraf niet kan worden gegarandeerd.
5.2 Alle door Vollegrond aangegeven (leverings)termijnen en doorlooptijden zijn naar beste weten en in vastgesteld en zij zal haar tot het uiterste inspannen om die termijnen en doorlooptijden niet te overschrijden. Vollegrond is alsdan niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade, tenzij sprake was van  opzet of grove schuld van Vollegrond.
5.3 Vollegrond heeft het recht om derden en/of hulppersonen in te schakelen bij het uitvoeren van haar werkzaamheden.
5.4 Indien op grond van een wijziging van de overeenkomst, als gevolg van extra verzoeken of wensen van Opdrachtgever door Vollegrond extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 Toegangscodes

6.1 Opdrachtgever meldt onmiddellijk aan Vollegrond, indien  hij de toegangscodes niet meer bezit of dat derden deze mede bezitten.
6.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade ontstaan doordat aan Opdrachtgever verzonden toegangscodes niet in het
bezit van Opdrachtgever zijn of in het bezit van derden komen, ook indien dit gebeurt tijdens het verzenden per post van deze codes aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is aansprakelijke voor gebruik van zijn toegangscodes door derden.
6.3 Opdrachtgever heeft geheimhouding met betrekking tot aan hem verzonden toegangscodes en dient deze deugdelijk te  beveiligen.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

Alle intellectuele vermogensrechten -waaronder mede begrepen de auteursrechten- ten aanzien van alle door Vollegrond geleverde zaken berusten geheel bij Vollegrond, diens licentiegevers of (toe)leveranciers. Vollegrond draagt nimmer enig intellectueel vermogensrecht of auteursrecht aan Opdrachtgever over, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Vollegrond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
8.2 Vollegrond sluit elke aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, tenzij sprake is van opzettelijke schuld aan de zijde van Vollegrond.
8.3 Indien Vollegrond haar aansprakelijkheid aanvaardt, dan is deze beperkt tot de vergoeding waarop Vollegrond voor het door haar geleverde c.q. gepresteerde recht heeft.
8.4 Vollegrond is nimmer aansprakelijk voor door Opdrachtgever gelden indirecte- dan wel gevolgschade (zoals bijvoorbeeld gederfde winst, omzet, gemiste inkomsten). Vollegrond is daarom niet tot enige vergoeding van dit soort schade gehouden. Opdrachtgever is uitdrukkelijk zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn aansluiting en alle schade die hij in verband daarmee lijdt of kan lijden.

Artikel 9 Reclames

Eventuele fouten in het geleverde dient Opdrachtgever binnen acht (8) werkdagen aan Vollegrond te melden. Indien niet of niet tijdig wordt gemeld, is Vollegrond op juiste wijze haar verbintenissen nagekomen.

Artikel 10 Verplichtingen Opdrachtgever

10.1 Opdrachtgever draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud (content) van zijn website.
10.2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de volledige eventueel door Vollegrond geleden schade, waarin begrepen 15% buitengerechtelijke incassokosten -met een minimum van € 250,00-  te berekenen over de door Opdrachtgever verschuldigde hoofdsom, indien Opdrachtgever na ommekomst van de in de ingebrekestelling van Vollegrond gestelde termijn het factuurbedrag niet of niet tijdig binnen de betaaltermijn heeft voldaan. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon (particulier) betreft, geldt voor hem de staffel, zoals bepaald in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK).

Artikel 11 Betaling

11.1 Betaling geschiedt zonder korting of schuldvergelijking. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betaling op te schorten ingeval de opdrachtgever een vordering op Vollegrond bezit of pretendeert. Elk beroep van Opdrachtgever op verrekening met een vordering op Vollegrond is uitgesloten.
11.2 Opdrachtgever is verplicht van elke voorgenomen adreswijziging en/of factuurgegevens onverwijld schriftelijke mededeling te doen aan Vollegrond. Vollegrond is nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.
11.3 Zolang Opdrachtgever geen volledige betaling heeft verricht, kan hij geen gebruik maken van diensten van Vollegrond en blijft een eventueel op zijn verzoek aangevraagde domeinnaam ter beschikking van Vollegrond. Vollegrond draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verliezen van opdrachtgever van zijn recht(en) op de domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

Artikel 12 Ontbinding

12.1 Vollegrond kan deze overeenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling wanneer:
a. het faillissement van Opdrachtgever wordt uitgesproken;
b. Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend;
c. Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen verliest;
d. Door de ontbinding worden de vorderingen van Vollegrond terstond opeisbaar en vervallen de geleverde gebruiksrechten.

Artikel 13 Domeinnamen

13.1 Indien is overeengekomen, dat Vollegrond voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
13.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder (doch niet uitsluitend) de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland te Arnhem. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Vollegrond vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

13.3 Een aanvrager kan uitsluitend uit de bevestiging – schriftelijk of per e-mail – van Vollegrond, inhoudende dat de aangevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
13.4 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en hij is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Vollegrond tegen elke aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam. Dat geldt eveneens,  indien Vollegrondo bij de verkrijging van de domeinnaam geen bemiddeling heeft verleend.

Artikel 14 Exoneratieclausule

Vollegrond is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het tijdelijk offline gaan van de website wegens het bevinden van (tijdelijke) bugs in het programma dan wel door het plaatsvinden van miscommunicatie tussen gebruiker en het programma.

Artikel 15 Garantie

15.1 Vollegrond biedt alleen garantie op hetgeen besproken is en in de offerte is gespecificeerd. Zaken die niet schriftelijk zijn vastgelegd zijn hiervan uitdrukkelijk uitgezonderd.

15.2 Vollegrond geeft alleen garantie op systemen, programma’s en plugins die in eigen beheer zijn. Op externe platformen, programma’s en plugins geeft Vollegrond geen garantie.

15.3 Vollegrond biedt bij elk project en elke grote technische implementatie een interne online omgeving aan. Hier kan de opdrachtgever testen of het project of de technische implementatie naar wens is. Garantie wordt alleen gegeven na uitgebreid testen van de opdrachtgever en diens akkoord op hetgeen is geleverd.

15.4 De garantieperiode van drie maanden geldt alleen onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven en gaat in vanaf het moment van opleveren op de interne online omgeving.

15.5 Bij optimalisaties, veranderingen of andere wijzigingen is het bovenstaande van overeenkomstige toepassing

Artikel 16 Rechts- en forumkeuze

Op de (rechts)verhouding tussen Vollegrond en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de Nederlandse rechter in het arrondissement waar Vollegrond is gevestigd, is bevoegd om geschillen te beslechten.